Klassiõpetajatele

LOOVUS JA MAALIKUNST

Juhendajad: Raivo Roosmaa ja Helen Arov


Loovusteooria

Loovusteooria kursus annab ülevaate loovusest eelkõige areneva isiksuse kontekstis. Käsitletakse kreatiivsuse eeldusi ja pärilike ning keskkondlike tegurite osa selle kujunemisel. Vaadeldakse loovuse seoseid vaimsete võimete ja intelligentsusega (nn „lävehüpotees“), keskendudes enim ruumilis – visuaalse andekuse avaldumise ja kujunemise probleemidele. Loometegevust lapse- ja noorukieas avatakse laste semiootiline ja esteetiline arengu ning kunstilis-representatiivse (kujutava) tegevuse analüüsimise kaudu, tuues välja selle etapid, ealise dünaamika, kriitilised perioodid ja motivatsiooniliste faktorite olulisuse. Võrreldakse erinevaid individuaalseid (idiosünkraatilisi) arengumudeleid (sh „imelapse“ fenomeni) ning otsitakse seoseid loovuse ja isiksuseomaduste (näit kognitiivne stiil) vahel. Lõpuks võetakse vaatluse alla sotsiaalsed, hariduslikud, perekondlikud jt hoiakud loovuse suhtes. Loovuse avaldumise vormiline mitmekesisus ja loomeproduktiivsus püütakse viia laiemasse kultuurilisse konteksti ning peatutakse loovuse ja Eesti haridustegelikkuse mõnedel aspektidel.

Juhendaja: Raivo Roosmaa


Maali töötuba

Kolmel kohtumisel mõtestame loovusteooriast saadud info praktilise tegevuse kaudu taas läbi, tutvume eri maalitehnikatega ning võrdleme professionaalseid kunstitarbeid ja koolilaste kunstivahendeid. Üheskoos katsetame ja leiutame ülesandeid, mis toetaksid nii enda kui ka oma õpilaste fantaasiat, divergentset mõtlemist ja loomisjulgust.

Juhendaja: Helen Arov


Grupi suurus 6 kuni 10 osalejat


Aeg: 8, 9, 10. august
Koht: Estonia pst. 7
Kell: 10.00 – 12.15 ja 13.15 – 16.15
Maht: 21 õppetundi 1 EAP
Hind: 140 eur (sisaldab materjale ja töövahendeid)Comments